آپدیت آنتی ویروس و اسمارت سکیوریتی نود  32 از ورژن 4 تا 8 تا سال 2017

Username: TRIAL-0161003610

Password: ad5dsanjpx

Expiry Date: 20.02.2017

----------------------------------------------------

Username: TRIAL-0166523237

Password: kamudfj2fb

Expiry Date: 05.05.2017

----------------------------------------------------

Username: TRIAL-0166523314

Password: 2krvsrxbkm

Expiry Date: 05.05.2017

----------------------------------------------------

Username: TRIAL-0166523332
Password: 3ttp3skf3s
Expiry Date: 05.05.2017

----------------------------------------------------

Username: TRIAL-0167808971

Password: e5akn3brxh

Expiry Date: 24.05.2017

----------------------------------------------------

آپدیت آنتی ویروس نود32 ورژن 9 تا سال 2017، 2018

CNA2-29XX-9A99-UT3U-K7EB

CNA2-29XW-WCD8-B8JB-TE2P

CNDU-W339-KVT9-9VT4-TT7G

CNDU-W339-KAHM-MSCT-6HNR

CNDU-W339-KHD4-43EV-8GA5

valid : 2017/2018