آپدیت آنتی ویروس و اسمارت سکیوریتی نود  32 از ورژن 4 تا 8 

Username: EAV-0203674275

Password: uv5a3s8tph

Expiry Date: 15.10.2017


Username: EAV-0203674280

Password: uvk6xu5anv

Expiry Date: 15.10.2017


Username: EAV-0203674284

Password: bd26cvcb4b

Expiry Date: 15.10.2017


Username: EAV-0203674286

Password: dvndp8v99f

Expiry Date: 15.10.2017


Username: EAV-0203674289

Password: exsbxdjh78

Expiry Date: 15.10.2017


Username: EAV-0203731551

Password: uc4abu7shr

Expiry Date: 15.10.2017

----------------------------------------------------

آپدیت آنتی ویروس نود32 ورژن 9 و 10

TRF2-XKGK-R86F-RSX3-C368

WVWE-XJPA-5NF8-74E5-EPXH

X64B-X7R6-WHEJ-TJ6E-UAX2

DPUJ-XW86-P52A-MVN9-SC83

B6K2-XGXA-AS8X-W9T5-NH83

GKHS-XWHP-PFGS-MCXP-BMHN

VKAE-X763-P2DA-EUWK-E9S4

Expiry Date: 1396/08/10